Salgs- og leveringsbetingelser

Ved uoverensstemmelser mellem betingelser og kundens handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.
Alle priser er gældende fra 1. Februar 2023 – ret til ændringer forbeholdes.

Tilbud og Salg:
Tilbud er kun gældende for bon coca P/S i 30 dage efter afgivelse. Alle priser er ekskl. moms.
En evt. ændring af afgifter i perioden vil blive tillagt/fratrukket den aftalte pris.
Ordre under 1500 kr. vil blive pålagt faktureringsgebyr på 50 kr.

Specialopgaver:
Ved specialproduktioner, logochokolade, tryk m.m. forbeholder bon coca P/S sig ret til at over-/underlevere med +/- 10%.

Leveringstid og forsinkelse:
Opgivne leveringstider er oplyst ud fra bon coca P/S´ bedste skøn, men er ikke bindende for bon coca P/S og forsinkelser berettiger
ikke kunden til at annullere ordren, med mindre leveringstiden er overskredet med 14 dage.
Annullering er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og kunden kan således ikke rette nogen form for erstatningskrav mod
bon coca P/S i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering.

Betalingsbetingelser:
Faktura fremsendes pr. email med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved fremsendelse af faktura pr. post tillægges et gebyr
på kr. 50,00 + moms. Det er kundens ansvar at bon coca P/S til en hver tid har korrekt email adresse hvortil faktura fremsendes.
Betalingsbetingelser er netto 8 dage med mindre andet er skriftlig aftalt. bon coca P/S leverer ikke varer ved overskridelse af
betalingsbetingelser indtil udestående er betalt. Ved overskridelser af betalingsbetingelser beregnes 2,0% renter pr. påbegyndt
måned (minimum kr. 25,00) samt et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker, derudover opkræves der et kompensationsbeløb
på kr. 310,00 ved 1. rykker.

Kreditoplysninger:
bon coca P/S forbeholder sig ret til at søge oplysninger om kunden bl.a. hos RKI eller andre lignende kreditoplysningsbureauer.

Forsendelse – Paller & Pakker:
Alle ordrer afsendes AB fabrik Kolding og afsendes for kundens risiko, hvis ikke andet er aftalt.
Alle glasflasker (vin, øl, etc.) og gaveløsninger med indhold af glasflasker sendes KUN på paller, pånær hvis andet er aftalt.
Hvis andet er aftalt sendes varene på kundens eget ansvar

Forsendelse – Priser
Gældende prisliste på fragt og fragtrelaterede ydelser: Link til fragtpriser

Mangler/Defekte Varer:
Reklamationer skal ske skriftligt straks efter at manglen er konstateret, dog senest 3 dage efter modtagelse af varen.
Ved for sen reklamation mister kunden samtlige reklamationsbeføjelser. Såfremt reklamationen må anses for at være berettiget
og bon coca P/S foretager afhjælpning, sker fragtomkostningen for bon coca P/S´ regning og risiko.
Ved synlig skade eller mangel i indhold skal modtager reklamere straks ved at kvittere for levering med begrundet forbehold.
Modtager skal stille evt. beskadigede forsendelser klar til afhentning på leveringsadressen i originalemballage. Er dette ikke
muligt, mister kunden retten til erstatning. bon coca P/S må bede om fotodokumentation af beskadigede forsendelser.

Afbestilling og returnering:
Ved kundens uberettigede tilbagetræden fra/annullering af en indgået aftale, er bon coca P/S berettiget til – efter eget valg
– at kræve samtlige omkostninger ifm. ordren dækket.
Returnering af varer kan kun ske ved mangelfuld leverance og da kun efter forudgående skriftlig aftale. Ved returnering af leverancen,
skal kunden drage omsorg for ansvarlig emballering og pakning af varen. Såfremt varerne er beskadiget ved ankomst hos bon coca P/S
godtgør bon coca P/S ikke de beskadigede varer.

Erstatning:
Bortset fra de tilfælde hvor bon coca P/S eller dennes medarbejdere har handlet forsætligt, eller udvist grov uagtsomhed, er kunden
afskåret fra at fremkomme med krav om erstatning, udover hvad der er hjemlet de foranstående bestemmelser: bon coca P/S
hæfter ved erstatningsansvar, aldrig for drifttab, avancetab, tidstab, rentetab eller andet indirekte tab. bon coca P/S´ erstatningsansvar
kan iøvrigt aldrig overstige varens pris. Kunden mister iøvrigt sin ret til at gøre ansvaret gældende, såfremt kunden ikke skriftlig
reklamerer overfor bon coca P/S, så snart kunden er eller burde være opmærksom på tilstedeværelsen af bon coca P/S´ mulige
erstatningsansvar.

Force Majeure:
Alt salg og tilbud foregår med forbehold af force majeure såsom; strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og udførelsesforbud
samt alle andre omstændigheder, her og i udlandet, hvor bon coca P/S er uden indflydelse.

Ejendomsforbehold:
Det leverede forbliver bon coca P/S´ ejendom indtil hele købesummen er betalt.

Værneting og lovvalg:
Eventuelle tvister parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

Bankoplysninger:
Andelskassen
Reg. Nr.: 7729
Konto Nr.: 0004026388
IBAN: DK8077290004026388
SWIFT: DANBDK22

Kontakt information:
bon coca P/S
Birkedam 20
6000 Kolding
Tlf.: 75543332
Mail: info@boncoca.dk
Web: www.boncoca.dk
CVR.: 35648593